UWAGA RODZICE!!!

WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017


W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna” skierowana jest do uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
  • klasy VI szkoły podstawowej,
  • klasy III gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku szkolnym, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał – szczegółowych informacji udzielają szkoły oraz pracownicy Wydziału Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom nastąpi po przedłożeniu przez rodziców w szkole dowodu zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna”.