Oświadczenia woli

 

klasa 1

 

klasa 4


Rekrutacja do klasy I, IV i klasy VII dwujęzycznej

 

JĘZYK NIEMIECKI JAKO JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 Informacje dla rodziców

 1. Język niemiecki jako język mniejszości narodowej nauczany może być w klasach 1-3 oraz 4-6.
 1. Język niemiecki jako język mniejszości narodowej oraz przedmiot nauka własnej historii i kultury nauczany jest w klasach 1-3 oraz 4-6  pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który złożyć należy do dyrektora szkoły w terminie do 20 września.

            Optymalnie  byłoby, aby został on złożony w okresie rekruatcji.

 1. Wniosek ten obowiązuje na cały cykl nauki ucznia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach.
 1. Nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej prowadzona jest w odrębnych oddziałach, jeśli złożono co najmniej 7 wniosków na poziomie danej klasy.
 1. Rodzice ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej  i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie pisemne składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka w nauce tego przedmiotu.
 1. Celem nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej jest świadomość własnego dziedzictwa narodowego, kształcenie językowe oraz kształcenie literackie i kulturowe.
 1. Język niemiecki jako język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym i wpływa na promocję do klasy programowo wyższej.
 1. W klasach 1-3 język mniejszości nauczany będzie z wykorzystaniem piosenek , zabaw, rymowanek, prac plastycznych. Im wcześniej zaczniemy oswajać dziecko z obco brzmiącym językiem, tym większe są szanse,że zacznie ono szybciej komunikować się w tym języku.
 1. Przedmiot nauka własnej historii i kultury nauczany jest w klasie 5 i 6 szkoły podstawowej w języku polskim w wymiarze 25 godzin rocznie. Jest przedmiotem obowiązkowym, jednak nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.
 1. Przedmiot nauka własnej historii i kultury ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi wydarzeniami historycznymi (np. upadek Muru Berlińskiego, Dzień Zjednoczenia Niemiec , Dzień św. Marcina, itd.) , ważnymi postaciami ze świata sportu, filmu, muzyki, polityki oraz literatury. Uczniowie będą również poznawać tradycje i zwyczaje, geografię Niemiec i krajów niemieckojęzycznych, jak też najważniejsze zabytki krajów niemieckiego obszaru językowego.

 

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i czwartych

szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice,

 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

WNIOSEK DO KLASY  I  -  dzieci z obwodu szkoły

WNIOSEK DO KLASY  I  - dzieci spoza obwodu szkoły

 

WNIOSEK DO KLASY  IV  -  dzieci z obwodu szkoły

WNIOSEK DO KLASY  IV  - dzieci spoza obwodu szkoły

 

Oświadczenie, TYLKO dla rodziców kl. I i IV, którzy mieszkają POZA obwodem szkoły

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 od 03.04.2018 r.

do 20.04.2018 r.

do godz. 15:00

 

od 15.05.2018 r.

do 18.05.2018 r.

      do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 03.04.2018 r.

do 23.04.2018 r.

 

 

od 15.05.2018 r.

do 21.05.2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27.04.2018 r.

od godz. 12:00

 

       25.05.2018 r.

     od godz. 12:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

    27.04.2018 r.

    11.05.2018 r.

  do godz. 15:00

25.05.2018 r.

30.05.2018 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

     14.05.2018 r.

   do godz. 15:00

 

       04.06.2018 r.

do godz. 15:00

 

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

a także terminy składania dokumentów do klas VII dwujęzycznych

 

Podanie kandydata do kl. VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 od 03.04.2018 r.

do 27.04.2018 r.

do godz. 15:00

 

od 20.08.2018 r.

do 24.08.2018 r.

      do godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

23.05.2018 r.

     godz. 15:00

 

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy VI

22.06.2018 r.

26.06.2018 r.

do godz. 15:00

 

---

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do 28.06.2018 r.

 

 

 

do 28.06.2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29.06.2018 r.

od godz. 12:00

 

       29.08.2018 r.

     od godz. 12:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  

    29.06.2018 r.

    04.07.2018 r.

  do godz. 15:00

 

29.08.2018 r.

30.08.2018 r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

     06.07.2018 r.

   do godz. 15:00

 

       31.08.2018 r.

do godz. 15:00

 

 

Regulamin Rekrutacji

do klas siódmych dwujęzycznych

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach

na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

- Zarządzenie Nr PM 5744/18 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

  Kryteria rekrutacji

 

 1.   Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) kandydata.
 2. Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII na podstawie następujących kryteriów:

a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

 

 1. Kandydat może otrzymać punkty za:

a) sprawdzian predyspozycji językowych – maksymalnie 40 pkt.

b) oceny wyrażone w stopniu:

     celującym przyznaje się po 18 pkt.

     bardzo dobrym przyznaje się po 17 pkt.

     dobrym przyznaje się po 14 pkt.

     dostatecznym przyznaje się po 8 pkt.

     dopuszczającym przyznaje się po 2 pkt.

c) świadectwo promocyjne do klasy VII z wyróżnieniem – 7 pkt.

 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:

a) wielodzietność kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

 

 

 


Wykaz ulic wchodzących w skład obwodu dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich podczas rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej w roku szkolnym 2018/2019


Andrzeja Mielęckiego,
Dolnych Wałów od 12 do 28 (nr parzyste),
Feliksa Orlickiego,
Góry Chełmskiej od 2 do 18 (nr parzyste) i od 1 do 13 (nr nieparzyste),
Henryka Sienkiewicza,
Jasnogórska,
Kozielska od 1 do 25 (nr nieparzyste) i od 2 do 36 (nr parzyste),
Marii Konopnickiej,
Młyńska,
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Powstańców Warszawy,
Stanisława Dubois od nr 9 do końca,
Stanisława Wyspiańskiego,
Tadeusza Gruszczyńskiego,
Wybrzeże Armii Krajowej, Wybrzeże Wojska Polskiego.

 


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019...