Rekrutacja do klasy I, IV i klasy VII dwujęzycznej

 

JĘZYK NIEMIECKI JAKO JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ

 Informacje dla rodziców

  1. Język niemiecki jako język mniejszości narodowej nauczany może być w klasach 1-3 oraz 4-6.
  1. Język niemiecki jako język mniejszości narodowej oraz przedmiot nauka własnej historii i kultury nauczany jest w klasach 1-3 oraz 4-6  pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który złożyć należy do dyrektora szkoły w terminie do 20 września.

            Optymalnie  byłoby, aby został on złożony w okresie rekruatcji.

  1. Wniosek ten obowiązuje na cały cykl nauki ucznia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich w Gliwicach.
  1. Nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej prowadzona jest w odrębnych oddziałach, jeśli złożono co najmniej 7 wniosków na poziomie danej klasy.
  1. Rodzice ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości narodowej  i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie pisemne składa się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka w nauce tego przedmiotu.
  1. Celem nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej jest świadomość własnego dziedzictwa narodowego, kształcenie językowe oraz kształcenie literackie i kulturowe.
  1. Język niemiecki jako język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym i wpływa na promocję do klasy programowo wyższej.
  1. W klasach 1-3 język mniejszości nauczany będzie z wykorzystaniem piosenek , zabaw, rymowanek, prac plastycznych. Im wcześniej zaczniemy oswajać dziecko z obco brzmiącym językiem, tym większe są szanse,że zacznie ono szybciej komunikować się w tym języku.
  1. Przedmiot nauka własnej historii i kultury nauczany jest w klasie 5 i 6 szkoły podstawowej w języku polskim w wymiarze 25 godzin rocznie. Jest przedmiotem obowiązkowym, jednak nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.
  1. Przedmiot nauka własnej historii i kultury ma na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi wydarzeniami historycznymi (np. upadek Muru Berlińskiego, Dzień Zjednoczenia Niemiec , Dzień św. Marcina, itd.) , ważnymi postaciami ze świata sportu, filmu, muzyki, polityki oraz literatury. Uczniowie będą również poznawać tradycje i zwyczaje, geografię Niemiec i krajów niemieckojęzycznych, jak też najważniejsze zabytki krajów niemieckiego obszaru językowego.

 

Wniosek o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej

Oświadczenie o rezygnacji z objęcia dziecka/ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i czwartych

szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gliwice,

 dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

WNIOSEK DO KLASY  I  -  dzieci z obwodu szkoły

WNIOSEK DO KLASY  I  - dzieci spoza obwodu szkoły

 

WNIOSEK DO KLASY  IV  -  dzieci z obwodu szkoły

WNIOSEK DO KLASY  IV  - dzieci spoza obwodu szkoły

 

Oświadczenie, TYLKO dla rodziców kl. I i IV, którzy mieszkają POZA obwodem szkoły

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 od 03.04.2018 r.

do 20.04.2018 r.

do godz. 15:00

 

od 15.05.2018 r.

do 18.05.2018 r.

      do godz. 15:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 03.04.2018 r.

do 23.04.2018 r.

 

 

od 15.05.2018 r.

do 21.05.2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

27.04.2018 r.

od godz. 12:00

 

       25.05.2018 r.

     od godz. 12:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

    27.04.2018 r.

    11.05.2018 r.

  do godz. 15:00

25.05.2018 r.

30.05.2018 r.

do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

     14.05.2018 r.

   do godz. 15:00

 

       04.06.2018 r.

do godz. 15:00

 

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

a także terminy składania dokumentów do klas VII dwujęzycznych

 

Podanie kandydata do kl. VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach w roku szkolnym 2018/2019

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 od 03.04.2018 r.

do 27.04.2018 r.

do godz. 15:00

 

od 20.08.2018 r.

do 24.08.2018 r.

      do godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych

23.05.2018 r.

     godz. 15:00

 

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej o świadectwo ukończenia klasy VI

22.06.2018 r.

26.06.2018 r.

do godz. 15:00

 

---

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

do 28.06.2018 r.

 

 

 

do 28.06.2018 r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29.06.2018 r.

od godz. 12:00

 

       29.08.2018 r.

     od godz. 12:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  

    29.06.2018 r.

    04.07.2018 r.

  do godz. 15:00

 

29.08.2018 r.

30.08.2018 r.

do godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

 

     06.07.2018 r.

   do godz. 15:00

 

       31.08.2018 r.

do godz. 15:00

 


Wykaz ulic wchodzących w skład obwodu dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich podczas rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej w roku szkolnym 2018/2019


Andrzeja Mielęckiego,
Dolnych Wałów od 12 do 28 (nr parzyste),
Feliksa Orlickiego,
Góry Chełmskiej od 2 do 18 (nr parzyste) i od 1 do 13 (nr nieparzyste),
Henryka Sienkiewicza,
Jasnogórska,
Kozielska od 1 do 25 (nr nieparzyste) i od 2 do 36 (nr parzyste),
Marii Konopnickiej,
Młyńska,
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Powstańców Warszawy,
Stanisława Dubois od nr 9 do końca,
Stanisława Wyspiańskiego,
Tadeusza Gruszczyńskiego,
Wybrzeże Armii Krajowej, Wybrzeże Wojska Polskiego.

 


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019...